i mind ,because iam a alttlie full!这是意思啊?谁帮我翻译翻译.听说有隐含意义

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/25 13:54:41
i mind ,because iam a alttlie full!这是意思啊?谁帮我翻译翻译.听说有隐含意义

i mind ,because iam a alttlie full!这是意思啊?谁帮我翻译翻译.听说有隐含意义
i mind ,because iam a alttlie full!这是意思啊?
谁帮我翻译翻译.听说有隐含意义

i mind ,because iam a alttlie full!这是意思啊?谁帮我翻译翻译.听说有隐含意义
我介意,因为我有点饱了(可能别人问他要不要再吃点什么吧.)